Нормативна акта

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља “Рума” 2018
Стратешки план 2017 – 2021
Статут Дома здравља “Рума”
Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите
Програм за превенцију и сузбијање болничких инфекција у Дому здравља “Рума” 2017-2019
Правилник о стручном усавршавању и специјализацији запослених
Правилник о превенцији контроли и сузбијању интрахоспиталних инфекција
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о обиму и праву на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања
Правилник о нормативима расхода по основу отписа лекова
Правилник о начину обављања пословања јавне набавке
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
Правилник о изменама и допунма Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених
Правилник о безбедности информационо-комуникационог система
Правилник јавних набавки
Пословник о раду Управног одбора ДЗ Рума
Пословник о раду Стручног савета
Пословник о раду Надзорног одбора ДЗ Рума
Пословник о раду Етичког одбора
План за управљање медицинским отпадом ДЗ Рума
План за БИ у ДЗ Рума за 2017 годину
План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника ДЗ Рума за 2015. годину
Одлука о распореду радног времена у ДЗ Рума
Одлука о изменама и допунама финансијског плана Дома здравља Рума за 2013. годину
Обавестење о правима по основу закона о заштити узбуњивача
Листа категорија регистарског материјала са роковима чувања
Колективни уговор
Каталог усвојених процедура протокола и програма у Дому здравља Рума у 2013. години
Каталог ревидираних процедура протокола и програма у Дому здравља Рума у 2013. години
Координатор за фармаковигиланцу
Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
Правилник о чувању и употреби печата и штамбиља
Правилник о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених 2016
Правилник о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених 2017
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Рума 2018
Колективни уговор Дома здравља Рума
Обавештење за запослене у Дому здравља Рума 2019
Упутство о управљању сукобом интереса у Дому здравља “Рума”
Упутство о поступању са донацијама у Дому здравља “Рума”
Правилник о поступању по притужбама на рад Дома здравља “Рума”
План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Дома здравља “Рума” за 2020. годину.
Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља “Рума”
Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у Дому здравља “Рума”
Колективни уговор Дома здравља “Рума”