Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља “Рума” 2018

Стратешки план 2017 – 2021

Статут Дома здравља “Рума”

Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите

Програм за превенцију и сузбијање болничких инфекција у Дому здравља “Рума” 2017-2019

Правилник о стручном усавршавању и специјализацији запослених

Правилник о превенцији контроли и сузбијању интрахоспиталних инфекција

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о обиму и праву на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања

Правилник о нормативима расхода по основу отписа лекова

Правилник о начину обављања пословања јавне набавке

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем

Правилник о изменама и допунма Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система

Правилник јавних набавки

Пословник о раду Управног одбора ДЗ Рума

Пословник о раду Стручног савета

Пословник о раду Надзорног одбора ДЗ Рума

Пословник о раду Етичког одбора

План за управљање медицинским отпадом ДЗ Рума

План за БИ у ДЗ Рума за 2017 годину

План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника ДЗ Рума за 2015. годину

Одлука о распореду радног времена у ДЗ Рума

Одлука о изменама и допунама финансијског плана Дома здравља Рума за 2013. годину

Обавестење о правима по основу закона о заштити узбуњивача

Листа категорија регистарског материјала са роковима чувања

Колективни уговор

Каталог усвојених процедура протокола и програма у Дому здравља Рума у 2013. години

Каталог ревидираних процедура протокола и програма у Дому здравља Рума у 2013. години

Координатор за фармаковигиланцу

Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

Правилник о чувању и употреби печата и штамбиља

Правилник о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених 2016

Правилник о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених 2017

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Рума 2018

Колективни уговор Дома здравља Рума

Обавештење за запослене у Дому здравља Рума 2019

Упутство о управљању сукобом интереса у Дому здравља “Рума”

Упутство о поступању са донацијама у Дому здравља “Рума”

Правилник о поступању по притужбама на рад Дома здравља “Рума”

План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Дома здравља “Рума” за 2020. годину.

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља “Рума”

Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у Дому здравља “Рума”

Колективни уговор Дома здравља “Рума”

Правилник о ближем уређивању поступака набавки