ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА

Управни одбор

Управни одбор здравствене установе доноси статут здравствене установе уз сагласност оснивача, доноси другеопште акте установе у складу са законом, одлучује о пословању здравствене установе, доноси програм рада и развоја, доноси финансијски план и годишњи обрачун здравствене установе у складу са законом, усваја годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе, одлучује о коришћењу средстава здравственеустанове, у складу са законом, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора и обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова управног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупог броја чланова.

Управни одбор у дому здравља, апотеци, заводу и заводу за јавно здравље има пет чланова од којих су два члана из здравствене установе, а три члана су представници оснивача.

Најмање један члан из реда запослених у управном одбору мора бити здравствени радник са високом сручном спремом.

Чланови управног одбора здравствене установе именују се на период од четири године.

Чланови Управног одбора Дома здравља “Рума” :

 

 1. Татјана Перић – председник
 2. Драган Симић
 3. Слободан Милосављевић
 4. др. мед. Мирослав Милошевић спец. интерне медицине
 5. др. мед. Ђуро Војновић спец. мед. рада

Надзорни одбор

Надзорни одбор здравствене установе обавља надзор над радом и пословањем здравствене установе.

Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Надзорни одбор у дому здравља, апотеци, заводу и заводу за јавно здравље има три члана од којих је један члан из здравствене установе а два члана су представници оснивача.

У управном и надзорном одбору здравствене установе у државној својини која обавља делатности за територију више општина, општие морају бити сразмерно заступљене.

Чланове управног и надзорног одбора из здравствене установе оснивач именује на предлог стручног савета здравствене установе.

Чланови Надзорног одбора Дома здравља “Рума” :

1. Милош Кулпинац – председник

2. Слађана Кулачин – члан

3. спец. др Љубиша Јездимировић, спец. за ортопедију вилица

Комисија за праћење квалитета рада

Комисија за праћење квалитета рада континуирано прати и ради на сталном унапређењу квалитета пржених услуга у Дому здравља Рума.

Чланови Комисије за праћење квлаитета рада :

 1. спец. др мед. Бранка Писањук, педијатар
 2. спец. др мед. Биљана Пивалица, оториноларинголог
 3.  др мед. Татјана Панић
 4.  др мед. Емилија Освалд
 5.  ВМС Милица Орошњак, Главна сестра Дома здравља

Етички одбор

Прати и анализира примену етичких и деонтолошких начела у обављању здравствене делатности, прати и анализира етичност односа измедју здравствених радника и пацијената , посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру.

Чланови Етичког одбора :

дипл.правник Владислава Стаменовић- председник

дипл.фарм. Јелена Савић – заменик председника

дипл.правник Душан Љубишић

спец. др мед. Биљана Пивалица, оториноларинголог

спец. др стом. Љубиша Јездимировић, специјалиста за ортопедију вилица

Стручни савет

Представља саветодавно тело директора и управног одбора. Предлаже програм стручног рада и развоја установе и предлаже план стручног усавршавања и прати спровођење унутрашње провереквалитета стручног рада

Чланови Стручног савета :

 

др мед. Драгана Босић Живановић спец. опште медицине- председник

др мед. Синиша Грујић, спец. ургентне медицине

др стом. Јованка Ћорда, спец. дечје превентиве и стоматологије

дипл. фарм. Младен Утвић

спец. др мед. Радмила Умићевић, гинеколог – акушер

Стручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривањa

Према Конвенцији Уједињених нација о правима детета свако дете има право на:

 • живот, опстанак и развој
 • недискриминацију
 • заштиту интереса
 • учешћу у доношењу одлука које се њега тичу, а у складу са узрастом и развојним способностимаДржава се обавезала да заштити децу од свих облика злостављања и занемаривањаСтручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања Дома здравља “Рума” именује Директор Дома здравља “Рума” из редова запослених.Чланови стручног тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања су:
  1. спец. др мед. Бранка Писањук, педијатар – председник
  2. спец. др мед. Радмила Умићевић, гинеколог – акушер
  3. др мед. Синиша Грујић, спец. ургентне медицине
  4. Марија Апостоловић, дипл. психолог
  5. Виолета Чечура, педијатријска сестра
  6. Јасенка Миливојевић, виша патронажна сестра

Чланови стручног тима за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима:

1. др мед. Емилија Освалд, председник
2. др мед. Владимир Марлог
3. спец. др мед. Хураман Сејидова, гинеколог – акушер
4. Марија Апостоловић дипл.психолог
5. Јасенка Миливојевић, виша патронажна сестра
6. Представник Центра за социјални рад
7. Представник Полицијске станице Рума и
8. в.ф. Софија Витомировић (основно јавно тужилаштво у Руми)

Комисија за проверу квалитета стручног рада здравствених радника и сарадника

спец. др мед. Бранка Писању, педијатар, председник

др мед. Татјана Панић, члан

ВМС Милица Орошњак, Главна сестра дома здравља

За заменике се именују:

спец. др мед. Биљана Пивалица, оториноларинголог

ВМС Драгана Којић

Лице за односе са јавношћу – ПР

спец. др мед. Бранислава Најић, пулмолог

Лице овлашћено за давање информација од јавног значаја

Кристина Кашић, дипл. правник

Координатор за акредитацију

др мед. Татјана Панић

Координатор за управљање ризицима

др мед. Валентина Травица

Координатор за фармаковигиланцу

дипл. фарм. Младен Утвић